Acciones terapéuticas de los puntos de acupuntura

Actualizado: 16 de ago de 2019

 1. Tonificar el Qi: Taiyuan(P 9), Qihai(REN 6), Baihui(DU 20), Danzhong(REN 17)

 2. Tonificar la sangre: Xuehai(B 10), Geshu(V 17), Zhongwan(REN 12), Xuanzhong(VB 39)

 3. Nutrir el Yin: Sanyinjiao(B 6), Yinxi(C 6), Taixi(R 3), Zhaohai(R 6)

 4. Fortalecer el Yang: Mingmen(DU 4), Guanyuan(REN 4), Taixi(R 3), Shenshu(V 23)

 5. Relajar el Hígado: Qiuxu(VB 40), Taichong(H 3), Neiguan(PC 6), Qimen(VB 14), Ligou(H 5)

 6. Reforzar el bazo: Taibai(B 3), Jianli(REN 11), Zhangmen(H 13), Pishu(V20)

 7. Liberar el exterior: Hegu(IG 4), Waiguan(SJ 5), Dazhui(DU 14), los puntos Jing-Río

 8. Eliminar el viento: los puntos “Feng”

 9. Calentar el interior: los puntos Ying-vertiente y los puntos para fortalecer el Yang

 10. Puntos movilizante: Zhigou(SJ 6), Shousanli(IG 10), Tianshu(E 25), Quchi(IG 11), Sanjiashu(V 22), Tiaokou(E 38), Huantiao(VB 30), Guilai(E 29)

 11. Diuréticos: Taixi(R 3), Sidu(SJ 9), Sanyinjiao(B 6), Yinlingquan(B 9), Shuifen(REN 9), Shuigou(DU 26), Shuidao(E 28)

 12. Eliminar flema: Los puntos “Luo”

 13. Tranquilizantes: Los puntos “Shen”

 14. Puntos para levantar: Baihui(DU 20), puntos de “Chong” y los puntos que tonifica el Qi

 15. Vigorizar la sangre y disolver la estasis: Los puntos Xi-hendidura, sangría en los puntos ashi y puntos que tonifican la sangre.

 16. Despertar la mente y desobstruir los orificios sensoriales: Shuigou(DU 26), los puntos Jin-pozo, Sishencong(EX-CC1), Huiyin(REN 1), Baihui(DU 20), Neiguan(PC 6)

 17. Antipirético: Dazhui(DU 14), Gahuang(V 43), Yinxi(C 6), Laogong(PC 8), Chize(P 5), sangría en Erjian(EX-CC6), Quchi(IG 11), Qinglengyuan(SJ 11).

 18. Regularizar el sudor: Hegu(IG 4), Fuliu(R 8), Yinxi(C 6), Chize(P 5), Qihai(REN 6), Laogong(PC 8)

 19. Reforzar lo recto y eliminar lo patógeno: Combinación de puntos fuente y luo(colateral)

© 2023 by Ray Klien. Proudly created with Wix.com

 • Facebook - Círculo Negro
 • Instagram - Negro Círculo
 • Twitter - Círculo Negro